Wschodnie Bezdroża 6 - 12-14.08.2016 - Gródek WB6

Moderatorzy: t90, dreg35

Awatar użytkownika
mat1313
Starszy Kapral
Starszy Kapral
Posty: 12
Rejestracja: 04 mar 2013, 13:34
Gender: None specified - None specified

Wschodnie Bezdroża 6 - 12-14.08.2016 - Gródek WB6

Postautor: mat1313 » 05 cze 2016, 15:00

Termin: 12 - 14 sierpnia 2016
Miejsce: Uroczysko Boryk koło Gródka
Formuła rajdu - ok. 24 godzin jazdy od piątku po południu do do soboty wieczorem.

dla przypomnienia filmy z WB5 z 2015:
klip: https://www.youtube.com/watch?v=pMU83VlipD0
pełny film: https://www.youtube.com/watch?v=x4hUexOeCTg

Wpisowe:

Auto z dwuosobową załogą - 300 zł, każda dodatkowa osoba w załodze - 120 zł
Quad - 200 zł, dodatkowa osoba 120 zł
Dodatkowa koszulka - 30 zł

Wpisowe prosimy wpłacać na konto Stowarzyszenia Podlasie 4x4
Nr rachunku bankowego: 56 1540 1216 2054 4457 1892 0001, Bank Ochrony Środowiska S. A.
Tytuł wpłaty: 'Wschodnie Bezdroża 2016' + nick z forum + nazwisko kierowcy,


Wpisowe obejmuje:
- przygotowanie trasy
- roadbook
- nalepki startowe
- koszulki dla załogi
- obsługę sędziowską
- nagrdy dla najlepszych załóg
- kolację w sobotę
- imprezę pod gołym niebem z muzą na żywo

Ramowy harmonogram imprezy - jeszcze może ulec zmianie, ale na pewno zaczynamy w piątek!:

Piątek 12 sierpnia:
- 12:00 - 16:00 - otwarcie biura zawodów, wydawanie materiałów
- 16:00 oficjalne rozpoczęcie imprezy
- 16:15 uroczysta parada pojazdów po trasie: Baza Rajdu (uroczysko Borek) - ulice Gródka - Zalew
- 16:30 wyjazd na trasę Rajdu - okolice Zalewu
- jazda do oporu :)

Sobota 13 sierpnia
- jazda, jazda, jazda
- 17:00 - ostateczny czas zdania roadbooków!!!!!
- 18:30 - ogłoszenie wyników
- 19:00 - rozpoczynamy bankiet
- 19:00 - startuje muzyka na żywo do późnych godzin nocnych - Gwizdek kompletuje zespoły, swiatło, nagośnienie !!! :)

Niedziea 14 sierpnia
- sprzątamy bazę i zawijamy się do domów :)

Kategorie:
- Przygoda - dowolne auta, punkty zbieranz z buta
- Turystyk z wyciągarką - auta przpominające fabryczne, koła max 35 cali, 1 wyciagarka elektryczna (ewentualne pozostałe plombujemy!)
- Turystyk bez wyciągarki - auta dowolne, bez wyciągarki!!
- Extrem - auta dowolne, bez podziału na rodzaj wyciągarki, hardkor, ból, łzy i cierpienie! UWAGA - jeżeli załóg będzie dużo możliwy podział na Extrem Mechanik i Extrem Elektryk
- Quad

Serdecznie zapraszamy do zapisów, lista uczestników będzie w tym roku limitowana!

ATRAKCJE MUZYCZNE na sobotnią noc - w trakcie opracowania ...

LISTA STARTOWA:

Przygoda

Turystyk bez wyciagarki

Turystyk z wyciągarką

Extrem Elektryk

Extrem Mechanik

Quad


REGUAMIN IMPREZY WSCHODNIE BEZDROŻA 6

I. Informacje ogólne

1. Wchodnie Bezdroża jest imprezą o charakterze zlotu z elementami turystyczno-przeprawowymi przeznaczoną dla użytkowników samochodów terenowych.
2. Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Podlasie 4x4.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyną władzą upoważnioną do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbieżności i wątpliwości, które mogą powstać przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów.
4. Impreza odbywa się w miejscu i terminie podanym na stronie internetowej podasie4x4.pl
5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej podlasie4x4.pl (forum dyskusyjne, wątek związany z imprezą Wschodnie Bezdroża 2016)
6. Impreza Wschodnie Bezdroża nie jest imprezą komercyjną. Wpisowe uczestników w całości będzie wykorzystane na opłacenie kosztów organizacyjnych. Ewentualna nadwyżka zostanie wykorzystana na cel publiczny zgodnie z decyzją Organizatorów.

II. Zgłoszenia, opłaty, formalności

1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w imprezie zobowiązana jest do zarejestrowania udziału i wpłacenia wpisowego.
2. Wpisowe na imprezę wynosi 300 zł od załogi 2-osobowej, każda dodatkowa osoba w załodze 120 zł.
3. Opłata wpisowego obejmuje: przygotowanie trasy, koszulki pamiątkowe, nalepki, roadbook, upominki dla najlepszych załóg i kolację.
4. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego jest jednoznaczna z przyjęciem tego regulaminu.
5. Zgłoszenia uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłaty wpisowego i po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów ilości przyjmowanych załóg, w takim przypadku o udziale w imprezie decyduje data wpływu wpisowego na konto Organizatora.
7. Warunkiem wzięcia udziału w imprezie jest zaliczenie badania technicznego pojazdu.

III. Regulacje.

1. Impreza Wschodnie Bezdroża odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu, przepisów prawa o ruchu drogowym i zasad ochrony środowiska.
2. Sprawy sporne są rozstrzygane przez Organizatora
3. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. Naruszenie wydanych rozporządzeń może spowodować usunięcie załogi z imprezy.

IV. Uczestnicy

1. W skład załogi mogą wchodzić jedynie osoby zgłoszone do uczestnictwa. Ilość osób w samochodzie nie może przekraczać liczby wpisanej w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
2. Dzieci mogą brać udział w imprezie tylko w obecności rodziców. Rodzice są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.
3. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
4. Kierowca i pilot mogą według własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie, pod warunkiem posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu przez obu członków załogi.

V. Warunki techniczne.

1. Do startu dopuszczone są samochody o masie całkowitej do 3500 kg.
2. Pojazdy muszą być zarejestrowane i posiadać ważne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC.
3. Samochody muszą też spełniać następujące wymagania:
• zamontowana na stałe wyciągarka (o ile samochód jest wyposażony w wyciągarkę)
• solidne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu
• w przypadku nadwozi otwartych przynajmniej pałąk bezpieczeństwa
• pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi
• zalecane jest używanie kasków ochronnych
• apteczkę pierwszej pomocy
• telefon komórkowy lub radio CB
• lina lub taśma holownicza właściwa do masy pojazdu
• gaśnica
• właściwa taśma ochronna przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew
4. Spełnienie powyższych warunków jest przedmiotem badania technicznego przed i w trakcie trwania imprezy

VI. Ruch drogowy.

1. Większa część trasy została zaplanowana jako przejazd drogami publicznym. W trakcie trwania imprezy, wszyscy uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad Prawa o Ruchu Drogowym.
2. Na całej trasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz ścigania się i przekraczania dozwolonej prędkości. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników imprezy, organizatorów lub osoby trzecie.
3. Po trasie imprezy należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez roadbook.
4. Organizator wprowadza ograniczenie prędkości w przypadku przejazdu w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych do 30 km/h.

VII. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność.

1. Wszystkie załogi muszą przestrzegać przepisów polskiej ustawy z 20.06.1997. Prawo o Ruchu Drogowym( Dz. U. Z 2005 r. nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami). Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem pojazdu, którym kieruje.
2. Jazda pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków jest zabroniona i karana usunięciem załogi z imprezy.
3. Używanie pasów bezpieczeństwa jest obowiązkowe podczas trwania imprezy. Załoga zwolniona jest z obowiązku zapinania pasów podczas przejeżdżania przez głębokie wody/brody. Organizator zaleca używanie w trakcie imprezy kasków ochronnych.
4. Impreza Wschodnie Bezdroża korzysta z dróg, na których odbywa się normalny ruch drogowy oraz z terenów prywatnych, na których prowadzona jest gospodarka rolna i leśna.
5. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody, jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd.
6. Baza imprezy jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. W Bazie imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz rozpalania ognisk w miejscu innym niż wskazane przez Organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w Bazie imprezy. Zakazane jest parkowanie w strefach innych niż wskazane przez Organizatora.
7. W przypadku sporów Uczestnika z osoba trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię Imprezy.
8. Uczestnictwo w imprezie Wschodnie Bezdroża może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w imprezie na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu.
9. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do imprezy bez prawa zwrotu wpisowego.
10. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach czy wobec innych uczestników czy osoby trzeciej.
11. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników.
12. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich koniecznych zmian dotyczących Imprezy, wynikających z działania Siły Wyższej, wystąpienia sytuacji związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub nakazanych przez uprawnione organy, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na nieprzewidziane okoliczności. W powyższej sytuacji Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty poniesione przez jakiekolwiek osoby.
13. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia.
14. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem imprezy.

VIII. Punktacja

1. Potwierdzeniem zdobycia punktu na OS (Odcinek Specjalny) w klasach Turystyk i Extrem jest zdjęcie wykonane aparatem cyfrowym. Na poprawnie wykonanym zdjęciu musi być widoczny członek załogi dotykający jedną ręką obiektu a którym jest namalowany numer punktu a drugą ręką pojazdu. Na zdjęciu musi być widoczny numer startowy samochodu lub tablica rejestracyjna. Zdjęcia nie spełniające opisanych wymogów nie będą uznawane za poprawne zdobycie punktu.
2. Potwierdzeniem zdobycia punktu w klasie Przygodowej jest wykonanie aparatem cyfrowym zdjęcia, na którym widoczne są: numer punktu, roadbook z widocznym numerem startowym załogi oraz jeden z członków załogi.
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności załóg zadecyduje czas przejazdu na próbie czasowej a jeżeli to nie pozwoli na rozstrzygnięcie zadecyduje czas oddania roadbooka w biurze imprezy. Czas zdania będzie wpisywane na roadbooku przez Organizatora przy czym za dopilnowanie tego odpowiada załoga uczestnicząca w imprezie.

IX. Oznaczenia i reklamy.

1. Organizator dostarcza naklejki okolicznościowe oraz naklejki partnerów i sponsorów imprezy.
2. Załogi są zobowiązane do umieszczenia na pojazdach na czas trwania imprezy naklejek dostarczonych przez Organizatora.

X. Kolejność startu.

1. Kolejność startu załóg wyznacza Organizator.
2. Załogi są zobowiązane stosować się do wskazówek Organizatora – wjazd na trasę zgodnie z tzw. Trasą dojazdową.

XI. Inne uregulowania.

1. Podczas imprezy prowadzone są oddzielne klasyfikacje dla wszystkich klas.
2. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami imprezy.
3. Na całej trasie imprezy można/należy liczyć się z możliwością kontroli drogowej przez uprawnione służby w tym także kontroli prędkości i trzeźwości.
4. Niedopuszczalne jest zanieczyszczanie środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizację szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniku.
5. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar i usunięcia z imprezy.
6. Poruszanie się po Odcinkach Specjalnych niezgodnie z ich kierunkiem, z wyjątkiem fragmentów poprowadzonych po drogach publicznych jest zabronione zarówno przed jak i po zakończeniu imprezy z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie.
7. Każdy uczestnik imprezy powinien mieć przy sobie dokument tożsamości i inne wymagane dokumenty.

więcej informacji na http://forum.podlasie4x4.pl/viewtopic.p ... 451#p20451
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.Link:
BBcode:
HTML:
Hide post links
Show post links

Wróć do „Zloty, spotkania, imprezy”Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość